Přihlášení do e-learningu


Strážný / strážná 68-008-E

Termín
29.05.2024
Město
Praha
Cena
1 400 Kč

Zkouška začíná ve 13:00 hodin

 


JIŘINA FRANKOVÁ, autorizace Ministerstva vnitra č.j.: MV-66999-4/OBVV/VO-2014

 

Jak se přihlásit ke zkoušce?

Podmínkou účasti je podání přihlášky ke zkoušce a zaplacení poplatku za konání zkoušky viz níže. Po přijetí platby a zpracování přihlášky Vám pošleme daňový doklad a pozvánku ke zkoušce.

Kolik stojí zkouška?

Za provedení zkoušky náleží autorizované osobě úhrada. Cena zkoušky profesní kvalifikace Strážný je stanovena ve výši 1400,- Kč. Platby není možné provádět v hotovosti.
Úhradu zkoušky proveďte předem bankovním převodem na číslo účtu uvedené v přihlášce ke zkoušce. Úhradu uhradí uchazeč autorizované osobě nejpozději 7 dnů přede dnem konání nebo zahájení zkoušky, nedohodne-li se s autorizovanou osobou na pozdějším termínu.
Pokud se uchazeč ve stanoveném termínu ke zkoušce nedostaví, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně; již zaplacená úhrada se uchazeči nevrací.

Kam se mám na zkoušku dostavit?

Zkouška se koná v Praze 9 – Horních Počernicích, ulice Ve Žlíbku 2483/73, ve Vzdělávacím středisku.

Jak se dostanu na místo?

Pojedete autobusem Pražské integrované dopravy č. 141 do zastávky Ve Žlíbku. Vzdělávací středisko je 550 m od zastávky autobusu. Nebližší vlakové spojení je do zastávky Praha – Horní Počernice.

Pro organizaci, která si objedná přípravný kurz a zkoušku profesní kvalifikace pro 15 a více uchazečů, vypíšeme individuální termín a po předchozí dohodě je možné ho uspořádat v místě organizace.

Co musím umět k úspěšnému vykonání zkoušky?

K úspěšnému vykonání zkoušky je vhodné samostudium znalostí a dovedností dle Kvalifikačního standardu Národní soustavy kvalifikací.

Tyto znalosti a dovednosti jsou popsány ve studijním materiálu, který obdržíte zdarma v elektronické podobě po úhradě ceny za konání zkoušky.

Přípravný kurz

Před zkouškou je možné absolvovat intenzivní přípravný kurz v délce trvání 4 hodiny. Kurz Vaše znalosti shrne, zopakuje a utřídí. Doplníte si neznalosti a ozřejmíte nejasnosti.

Náplň kurzu:

 • provádění ochrany a ostrahy majetku a osob
 • obsluhování technických bezpečnostních systémů
 • uplatňování zásad součinnosti se složkami Integrovaného záchranného systému, zejména Policií ČR a vymezenými osobami
 • aplikování právních základů bezpečnostní činnosti
 • kontrola osob a vozidel na vrátnicích a branách
 • kontrolní činnost ve střežených objektech
 • dozor v objektech a na veřejných prostranstvích
 • provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob
 • používání věcných bezpečnostních prostředků
 • vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách
 • základy první pomoci.

Přípravný kurz začíná v den zkoušky v 8:00 hodin a trvá do 12:00 hodin. Cena přípravného kurzu je 900,- Kč.

Jak zkouška probíhá?

Zkouška probíhá před zkušební komisí a skládá se v českém jazyce. Komisi tvoří dva zkušební komisaři a předseda zkušební komise. Zkoušku tvoří písemná část a praktická a ústní část. Obě části musí být úspěšně splněny.

Písemný test je soubor otázek a odpovědí, ve kterém vybíráte z možných odpovědí. Skládá se ze 30-ti otázek. K úspěšnému vykonání písemné části zkoušky je nutné odpovědět nejméně 24 otázek testu správně. Úspěšné vykonání písemné zkoušky je podmínkou pro konání praktické a ústní části zkoušky.

Testové otázky

V praktické a ústní části zkoušky uchazeč řeší dvě konkrétní typové bezpečnostní situace (otázky). Vyřešeny musí být úspěšně obě typové situace.

Studijní materiál

Přístup ke studijnímu materiálu obdržíte po podání přihlášky a zaplacení poplatku za konání zkoušky.

Co nesmím ke zkoušce zapomenout?

Před zahájením zkoušky je uchazeč povinen prokázat svoji totožnost průkazem totožnosti. Pokud uchazeč průkaz nebo potvrzení nepředloží, nebude ke zkoušce připuštěn. Průkazem totožnosti je občanský průkaz nebo cestovní pas.

Co získám úspěšným vykonáním zkoušky?

Po ukončení zkoušky odborné způsobilosti je uchazeč seznámen s výsledkem zkoušky. Dokladem potvrzujícím úspěšné vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace. Osvědčení o získání profesní kvalifikace má neomezenou platnost a je dokladem fyzické osoby splňující odbornou způsobilost pro výkon pracovní činnosti.

Co když se nemohu ke zkoušce dostavit ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů?

Nemůže-li se uchazeč zkoušky ve stanoveném termínu zúčastnit ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů,
může nejpozději 2 dny před stanoveným termínem zkoušky požádat písemně s uvedením důvodů autorizovanou osobu anebo předsedu zkušební komise o stanovení jiného termínu; zmeškání uvedené lhůty může autorizovaná osoba anebo předseda zkušební komise z důvodů hodných zvláštního zřetele prominout. Pokud autorizovaná osoba nebo předseda zkušební komise žádosti vyhoví a stanoví náhradní termín zkoušky, informuje o něm uchazeče i autorizující orgán Ministerstvo vnitra. Pokud navržený termín uchazeči nevyhovuje, stanoví autorizovaná osoba po dohodě s uchazečem jiný termín, nejpozději do 6 týdnů od doručení pozvánky.

Přihláška ke stažení

Přihláška pro organizace

Přihlásit se k termínu

  /