Přihlášení do e-learningu


Nejčastější dotazy

Kdo nemusí absolvovat zkoušky z profesní kvalifikace Strážný?

Zkoušky nemusíte skládat, pokud jste řádně vystudoval a úspěšně dokončil:

  • vysokou školu, nebo
  • vyšší odborné školu – právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo
  • střední školu s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním, nebo
  • střední školu s maturitní zkouškou a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
  • získal doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Doklad o nabytém, výše uvedeném vzdělání, který jste získal úspěšným ukončením studia nebo přezkoušením z odborné kvalifikace prokazuje odbornou způsobilost k výkonu profese a nepotřebujete  „Osvědčení o získání profesní kvalifikaci Strážný“. Zaměstnavateli předložíte doklad o nabytém vzdělání.

Jak se můžu na školení/ zkoušky přihlásit?

Vyberte si v seznamu termínů jeden datum a „providera“, který Vám nejvíce vyhovuje. Následně jej kontaktujte přes e-mail, nebo telefon, nebo kontaktní formulář, který naleznete v detailu vybraného termínu. Provider Vám pak vysvětlí podrobnosti, co je potřeba udělat.

Běžně se vyplňuje přihláška, nebo se zasílají potřebné údaje do přihlášky. Je potřeba se spojit s vyhlašovatelem školení/ zkoušek a postupovat dle pokynů.

Je možné absolvovat školení u zkoušek z profesní kvalifikace Strážný/ SECURITY?

Školení je potřeba si domluvit u providera. Téměř vůbec se nestává, aby provider školení neposkytoval!

Pokud by přeci jen nastala mimořádná situace, že školení provider neposkytuje, obraťte se na jiného „providera“. Školení je možné absolvovat i u jiného providera, než u kterého budete vykonávat zkoušku.

Jak můžu školení/ zkoušku Strážný/ security uhradit?

Platbu je potřeba předem domluvit s providerem. Možnosti jsou různé: převodem, on-line kartou, hotovost.

Jak dlouho trvá zkouška strážný/ security?

Zkouška je rozdělená na 2 části:

  1. písemný test – pro vyplnění testu máte max.45 minut
  2. ústní zkouška – pro ústní odpověď máte max. 30 min.

Obě části zkoušky musí proběhnout v jeden den!

Jak jsou sestavený zkoušky Strážný/ security. Jak se vyhodnocují?

Písemný test – jedná se o zaškrtávací formu: a), b), c)

Celkem obdržíte test sestavený z 30 náhodně vybraných otázek, dle zadaného vzorce MVČR. Test musíte splnit na min. 80%, t.j. musíte správně odpovědět na min. 24 otázek.

Cokoliv miň znamená, že jste zkoušku nesložil. Provider – zkušební komise, Vás nechá podepsat záznam o vykonání zkoušky a případně se domluvíte na náhradním termínu. V zkoušce dál nepokračujete a jdete domů.

Ústní zkouška – Provider – komise, Vás nechá vylosovat 2 otázky – typové situace. Jednu ze skupiny „A“ a jednu ze skupiny „B“.

Ústní zkoušku skládáte „vysvětlováním“ vlastními slovy Váš postup, co by jste udělal, kdyby jste se ocitl ve Vámi vybrané typové situaci. Komise hodnotí správnost postupu, Vaši orientaci v uplatnění zákonných norem (přestupky, zákony), praktický zákrok a jiné znalosti, které souvisí z Vaši činnosti ve službě. (t.j. příklad: první pomoc, požární ochrana, atd.)

Kolik lidí mě bude zkoušet?

Komise se celkem skládá z 3 členů.

Rozložení:
Jeden předseda komise (člověk, který zkoušku vyhlašuje)
Dva přísedící komise

Dostanu certifikát ihned?

Správné pojmenování pro certifikát je „Osvědčení Strážný“. Osvědčení získáte po oficiálním ukončení zkoušky.

Odevzdávám originál osvědčení Strážný/ security svému zaměstnavateli?

Ne, originál je jen pro Vás. Pokud zaměstnavatel požaduje doklad, domluvte se s ním na doložení příklad ověřené kopie. Osvědčení je pro Vás jako „výlučný list“ v oboru.

Co mam dělat, když jsem ztratil osvědčení Strážný/ security?

Kontaktujte providera, u kterého jste zkoušku skládal. Po dobu 5 let Vám může vystavit případný duplikát osvědčení. Po uplynutí tohoto období se obracejte na MVČR, na příslušný vzdělávací odbor.