Přihlášení do e-learningu


Člen první pomoci – všední dny

Termín
23.01.2018 - 22.02.2018
Město
Staré Město
Cena
7 900 Kč

Délka kurzu: 88 hod.

Certifikát: Rekvalifikační certifikát (akreditace MŠMT) s neomezenou platností

Cena kurzu: 7900 Kč

Spolupracujeme s Úřady práce (ÚP), informace o možnosti úhrady rekvalifikačního kurzu prostřednictvím ÚP zíkáte na příslušné pobočce.

Náš rekvalifikační kurz ČPP opravňuje k funkci:

  • Instruktora / lektora první pomoci a zdravovědy na všech stupních vzdělávání!
  • Instruktora / lektora zdravotnické přípravy v autoškole!
  • Instruktora / lektora kardiopulmonální resuscitace s použitím AED defibrilátoru!
  • Firemního zdravotníka a garanta první pomoci / zdravovědy na pracovišti!
  • Zdravotníka zotavovacích akcí!
  • Zdravotníka na společensko-kulturních akcích!
  • Zdravotníka na sportovních akcích!

Stručný popis kurzu:

Rekvalifikační kurz ČLEN PRVNÍ POMOCI (dříve instruktor nebo školitel první pomoci) je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod číslem jednacím 9741/2017-1/289. Posluchači se naučí a prakticky procvičí kompletní první pomoc. Seznámí se s technikou a postupy rozšířené neodkladné resuscitace. Získají znalosti o automatizované externí defibrilaci a procvičí použití AED (automatického externího defibrilátoru). Kurz připravuje absolventa na funkci zdravotníka a lektora první pomoci / zdravovědy. Proto obsahuje nejen medicínsko-zdravotnické předměty, ale i předměty pedagogického základu. Konkrétní výstupní profil absolventa schválený MŠMT ČR je uveden níže.

Profil absolventa:

Absolvent kurzu ovládá a poskytuje první pomoc v celém spektru úkonů spadajících do kompetence civilisty, včetně laické rozšířené první pomoci. Orientuje se v akutních stavech a vybraných onemocněních. Je proškolen k použití a výuce kardiopulmonální resuscitace s použitím automatizovaného externího defibrilátoru (AED). Může vykonávat instruktora první pomoci a vyučovat zdravovědu na všech úrovních vzdělávání (v autoškolách, v podnicích, institucích, ZŠ, SŠ, VOŠ apod.). Může vykonávat funkci firemního zdravotníka, garanta první pomoci v podniku (v rámci BOZP) nebo zdravotníka zotavovacích akcí. Dále je schopen v plné míře zajistit zdravotní dozor na sportovních, kulturních a společenských akcích. 

Platnost certifikace je neomezená, je však doporučeno zopakovat dovednosti a doplnit aktuální informace o novinkách a postupech v první pomoci alespoň každých 12. měsíců.

Podmínky absolvování kurzu:

Věk 18 let, ukončené vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb., § 58 – stupně středního vzdělání.

Výuka a probíraná témata:

Výuka kurzu se skládá z odborných přednášek, praktických nácviků, praktických cvičení a simulací. Frekventanti získávají znalosti a dovednosti z medicínských / zdravotnických oborů i základních pedagogických disciplín. Vyučují se např. témata BOZP, somatologie (tělověda), laická první pomoc, rozšířená první pomoc, první pomoc s AED, první pomoc u dětí, péče o nemocné v přednemocniční péči, hygieno-epidemiologický základ, zdravotnická legislativa a dokumentace, IZS a jeho funkce a další. Lektorský základ obsahuje komunikační dovednosti, základy didaktiky zdravovědy, tvorbu vyučovacích jednotek atd. Konkrétní rozpis předmětů obdrží frekventant na kurzu a je rovněž součástí výstupního osvědčení.

Závěrečná zkouška:

Ke zdárnému ukončení kurzu a získání instruktorské kvalifikace je nutno složit úspěšně závěrečnou zkoušku, která se skládá ze 3. částí (test, ústní zkoušení, praktická dovednost).

Termíny:

23.1.2018, od 9:00 hodin
24.1.2018, od 9:00 hodin
30.1.2018, od 9:00 hodin
31.1.2018, od 9:00 hodin
6.2.2018, od 9:00 hodin
7.2.2018, od 9:00 hodin
13.2.2018, od 9:00 hodin
14.2.2018, od 9:00 hodin
20.2.2018, od 9:00 hodin
21.2.2018, od 9:00 hodin
22.2.2018, od 9:00 hodin

Kontakt:

Mgr. Radim Křivák, BBA

Přihlásit se k termínu

    /