Přihlášení do e-learningu


Obecné podmínky

Společnost Business Media Company, spol. s r.o., IČ: 47 474 572, se sídlem Cintorínska 251,Michaľany, 076 14, Slovenska Republika, poskytuje služby v oblasti otevřených i zakázkových vzdělávacích akcí, poradenství, e-learningu, HRM a MKT.  Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi zákazníkem a společností Business Media Company, spol. s r.o. a jsou pro zúčastněné strany závazné. Smluvní vztah mezi společností Business Media Company, spol. s r.o. a zákazníkem vzniká na základě zaslané objednávky.

Obchodní podmínky: KURZY, SEMINÁŘE, ZKOUŠKY

Objednávky, přihlášky, registrace

Přihlášky na vzdělávací akce přijímáme pouze písemně.
Zaslat přihlášku je možná přes e-shop, e-mailem nebo jinou písemnou formou.

Zaslané přihlášky jsou závazné, ale objednatel může od objednávky odstoupit nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Odstoupení od objednávky po této lhůtě je upraveno v odst. „Stornovací podmínky“.

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s těmito organizačními pokyny. Dbejte, prosím, aby všechny údaje na přihlášce byly čitelné.

Přihlášky budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného obsazení kapacity semináře.

Pokud objednáte akci přes e-shop, přijde Vám na e-mail „rekapitulace nákupu“. Pokud Vám tato „rekapitulace“ nejpozději následující pracovní den po objednání nepřijde, nebyl nákup řádně proveden. Pokud objednáte formou e-mailu, bude Vám přijetí objednávky zpětně potvrzeno (zpravidla do druhého dne).
Jako potvrzení registrace na vybranou akci slouží pozvánka. Pozvánka Vám přijde e-mailem zpravidla do 2 pracovních dnů od objednání. Pokud ji nedostanete, informujte se, prosím, zda byla Vaše registrace řádně provedena.

Přihlášky se přijímají nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. V případě výjimečného přihlášení v termínu kratším, je třeba konzultace s pracovníky společnosti.

Stornovací podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Pokud jste měli již uhrazeno, vrátíme Vám platbu v plné výši zpět. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu. Kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín, ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci.

Fakturace a způsob úhrady

Každý účastník je povinen před zahájením provést řádně úhradu. Bez prokazatelného doložení úhrady nebude účastník vpuštěn.
Způsoby úhrady jsou:
– převodem – na základě zálohové faktury
– platební kartou – prostřednictvím e-shopu, akceptujeme platební karty MasterCard a Visa

Podkladem pro platbu převodem je zálohová faktura, která Vám bude doručena e-mailem zpravidla do 2 pracovních dnů od provedení objednávky. Platbu proveďte dle instrukcí na ZF s uvedením přiděleného variabilního symbolu, jinak nemůže být Vaše platba identifikována.

V případě úhrady platební kartou účastník obdrží potvrzení o provedené platbě – fakturu vydáme buď přímo na místě, nebo zašleme e-mailovou poštou.

V hotovosti, ani platební kartou, nelze platit akce pořádané u partnerských organizací.

Ceny

Ceny jsou uvedené v ceníku při každé vypsané akci, dle aktuálního ceníku

NEJSME PLATCI DPH.

V případě smluvních individuálních cenových podmínek (např. věrnostní slevy) bude konečná cena klientovi sdělena až na faktuře, nebo přímo v e-shopu při platbě.

V ceně kurzovného jsou zahrnuty případné studijní materiály a drobné občerstvení. Materiály dostávají účastníci první den při prezenci.

Slevy
Nabízíme Vám možnost různých slevových programů a akcí (věrnostní slevy, slevy za více účastníků na jednom kurzu, slevy first minute, last minute, atd.). Více informací získáte na www.profesnikvalifikacestrazny.cz v konkrétním kurzu – detailní informace.

Certifikáty, akreditované kurzy

U vybraných kurzů nabízíme možnost získat certifikát, nebo Osvědčení.

Účastník akreditovaného kurzu MŠMT ČR (Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR), MV ČR (Ministerstvo vnitra ČR) nebo MPSV ČR (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR) obdrží osvědčení o jeho absolvování.

U vybraných vícedenních kurzů vystavujeme účastníkovi „Osvědčení o absolvování“.
Na vyžádání také vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři.

Ostatní informace k organizaci

Prezence účastníků začíná 30 min. před zahájením akce. Čas ukončení je uveden orientačně, záleží na množství dotazů v závěru a během přednášky, nebo množství účastníků zkoušky.

Společnost si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna lektora, data a místa konání, apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení akce, případně její části z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny Vám dáme včas e-mailem nebo telefonicky na vědomí. Prosíme Vás o uvedení Vašeho e-mailového a telefonického spojení na přihlášce. Jestliže společnost zruší akci a účastník má již uhrazeno, bude účastníkovi platba vrácena v plné výši. Společnost Business Media Company, spol. s r.o., může z důvodu naplnění kapacity akce od objednávky odstoupit. Přednost mají účastníci, kteří se přihlásili dříve a mají zaplaceno. Dnem platby se rozumí připsání částky na účet společnosti.

 

Obchodní podmínky: E-learning

Platné od 1.7.2015 do současnosti (aktuální znění)

Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem služby (dále jen „odběratel“), vzniká odesláním objednávkového formuláře na webu poskytovatele, odsouhlasením obchodních podmínek a uhrazení plné ceny.

Závazná objednávka odběru služby

Uhrazení plné ceny na základě výzvy k úhradě nebo Proforma faktury se považuje za závaznou objednávku (přihlášku k odběru) služby.

Způsob použití služby

Po uhrazení plné ceny objednané služby, odběrateli bude poskytnut přístupový kód, na přihlášení a odběr služby.

Přístupový kód bude zaslán na uvedenou e-mailovu adresu v objednávkovém formuláři.

Přihlášení ke službě odběratel provede na webové adrese www.profesnikvalifikacestrazny.cz

Rozsah užívání služby

Odběratel má právo službu užívat ke své potřebě za účelem, ke kterému byla služba navržena a je poskytována. Odběratel není oprávněn využívat služby ke zřízení vlastní činnosti, která by byla svou povahou konkurenční k činnosti poskytovatele, zejména k poskytování služeb pod vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost. Zřízení takovéto činnosti je považováno za hrubé porušení povinností odběratele.

Odběratel nesmí využívat služby takovým způsobem, který by vedl k porušení práva poskytovatele nebo třetích stran, mohl by zapříčinit znevýhodnění ostatních uživatelů při využívání sdílených prostředků, mohl by vést k porušení nebo poškození provozu služby. Za závažné porušení povinností odběratele je považován zejména pokus o narušení bezpečnosti a nepřetržitosti provozu služby.

Poskytnutí podpory

Služba podpory spočívá v odpovídání dotazů odběratele týkajících se služby či software.

Podpora je poskytována na e-mailu support@hrforce.cz, telefonu +420 777841852

Poskytnutí aktualizací služby či software

Služba aktualizace spočívá ve vytvoření a nasazení či uvolnění nové, opravné verze služby či software a její poskytnutí odběrateli. Poskytovatel si vyhrazuje právo vytvářet, nasazovat a uvolňovat aktualizace dle vlastního uvážení.

Dostupnost služby

Dostupností služby se rozumí schopnost služby reagovat na www adrese služby na jednotlivé HTTP požadavky odběratele v rozumném čase. Dostupnost služby pro jednotlivé období se vypočítá jako z doby (ne)dostupnosti a celkové doby období a udává se v procentech. Garantovaná dostupnost služby je 99,9% ročně.

Odstávky a výpadky služby

Odstávkou služby se rozumí situace, kdy poskytovatel služby vědomě a plánovaně vypne prostředky služby, která je v důsledku toho částečně či zcela nedostupná za účelem provedení např. údržby systému, aktualizace na novou verzi, změny v konfiguraci a pod., které není technicky možné nebo bezpečné provést za provozu. Plánované odstávky se nezapočítávají do hodnoty dostupnosti služby za dané období. Poskytovatel má povinnost informovat odběratele o plánovaných výpadcích nejméně 24 hodin dopředu pomocí zprávy umístněné na webu poskytovatele www.profesnikvalifikacestrazny.cz.

Výpadkem služby se rozumí situace, kdy služba není nedostupná. Nedostupnost služby znamená, že služba při pokusech odběratele přistoupit na www adresu služby jsou opakovaně zobrazovány chybová hlášení prohlížeče typu „Nelze se spojit se vzdáleným serverem“, služba nevykreslí obsah stránky nebo server vypisuje chybová HTTP hlášení (kód chyby 500, 503, 404) po dobu delší než 1 minuta. Celková délka výpadku se započítává do hodnoty dostupnosti služby za dané období.

Reklamace

Odběratel má právo provést reklamaci služby či software. Musí tak provést neprodleně po zjištění vady. V případě nedostupnosti služby je nutné uvést období, kdy k nedostupnosti došlo. Poskytovatel má právo prozkoumat reklamaci způsobem vylučujícím výpadek na straně internetové konektivity odběratele (interní monitoring služby, serverové logy a pod.) a takovou reklamaci zamítnout jako neoprávněnou. Zamítnuty mohou být také reklamace, které nejsou srozumitelné nebo neobsahují potřebné informace k identifikaci konkrétní služby. Reklamační lhůta je maximálně 30 dní od doručení reklamace. Reklamace musí být adresovány na e-mail: support@hrforce.cz.

Vyloučení zodpovědnosti a náhrada škod

Poskytovatel je oprávněn omezit či úplně pozastavit poskytování služby, v případě, že tím odvrátí vznik nebo zabrání trvání škody poskytovateli, odběrateli nebo třetím stranám.

Náhrada škody bude poskytnuta pouze na základě uznané reklamace. Náhrada škody je omezena maximální cenou služby za jeden zakoupený kód.

Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené v důsledku ztráty přístupového kódu.

Monitoring služby

Poskytovatel si vyhrazuje právo monitorovat dění, chování, události a data související se službou.

Povinnosti poskytovatele

Poskytovatel má povinnost zajistit hladký provoz služeb.

Povinnosti odběratele

Odběratel je povinen udržovat přístupové údaje v bezpečí a dodržovat obchodní podmínky.

Změna všeobecných obchodních podmínek

Poskytovatel může kdykoliv, podle vlastního uvážení, měnit tyto obchodní podmínky a platební, cenovou i fakturační politiku.

Ukončení smluvního vztahu

Smluvní vztah je ukončen po uplynutí časové lhůty objednané služby od prvního přihlášení.

Okamžité ukončení smluvního vztahu bude ze strany poskytovatele provedeno na základě hrubého porušení povinností smluvních stran.