Přihlášení do e-learningu


Detektiv koncipient / detektivka koncipientka

Profesní kvalifikace Detektiv koncipient je určena pracovníkům spolupracujícím při pátrání po osobách a věcech a při odhalování skutečností svědčících o právním zájmu klienta.


Shromažďuje informace o důkazech a spolupracuje při zajišťování ochrany majetku a osob.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce při pátrání po osobách a věcech s využitím kriminalistických metod a techniky.
 • Spolupráce při prošetřování souvislostí a událostí spojených se vznikem škod, odhalování skutečností svědčících o právním zájmu klienta.
 • Spolupráce na zajišťování informace o důkazech, svědectví, stop aj. indicií.
 • Zajišťování režimové ochrany majetku a osob.
 • Spolupráce na vedení evidence o případech a zpracování závěrečných zpráv včetně fotodokumentace apod.
 • Spolupráce na zpracování a přípravě dokumentace pro řízení před úřady a soudy.
 • Spolupráce při osobní ochraně osob a při dohledu.
 • Organizace režimových opatření v živnostenských provozovnách, prostorách a objektech.

Proč je nutné prokazovat odbornou způsobilost např. osvědčením („certikfikátem“) o získání profesní kvalifikace Detektiv koncipient?

Podle zákona č. 179/2006 Sb. v platném znění a následným upřesněním uvedeným v zákoně č. 155/2010 Sb. je od 1. srpna 2012 povinností každého pracovníka soukromé bezpečnostní služby, zaměstnanců dalších organizací, podniků a institucí, kteří vykonávají pracovní činnosti detektivů koncipientů – služby soukromých detektivů splňovat odbornou způsobilost. Tato povinnost se týká každého pracovníka bez rozdílu typu pracovní smlouvy.

Činnost služby soukromého detektiva je v ČR regulovaným povoláním, pro jehož provozování je potřebné živnostenské oprávnění pro koncesované živnosti „Služby soukromých detektivů“, dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, spadající do působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu. Uchazeči o koncesi (podnikatelé, kteří již předmětné živnosti provozují) musí splnit požadavky na odbornou způsobilost v souladu s přílohou č. 3 živnostenského zákona.

Podnikatel je povinen zajistit výkon těchto činností pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost stanovenou v příloze č. 5 živnostenského zákona.

Obsah přípravného kurzu ke zkoušce profesní kvalifikace Detektiv koncipient

 • Orientace v základních právních normách a ustanoveních s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů
 • Připravenost k uplatnění základních forem a metod soukromé detektivní činnosti a k jejích praktickému naplňování
 • Ovládání zásad obsluhy základních prostředků a pomůcek soukromé
  detektivní činnosti
 • Dokumentování a vyhodnocování informací, jejích evidence a
  příprava k předání klientovi
 • Připravenost k využití informatiky (zdroje, principy zpracování informací apod.

Průběh zkoušky profesní kvalifikace/odborné způsobilosti Detektiv Koncipient, 68-009-M

 • Autorizovaná osoba ověří doklady, které musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
 • Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm, organizací zkoušky a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a dalšími omezeními a stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí, resp. smí používat.
 • Zkouška má formu písemné zkoušky a kombinace praktické a ústní zkoušky. Zkouška se skládá v českém jazyce.
 • Celkový počet otázek v testu musí být 30. K úspěšnému vykonání písemné části zkoušky je nutné odpovědět nejméně 80 %, to je 24 otázek testu správně. Úspěšné vykonání písemné zkoušky je podmínkou pro konání praktické a ústní části zkoušky.
 • Praktická a ústní část zkoušky je založena na řešení konkrétních typových bezpečnostních nebo preventivně bezpečnostních situací. Uchazeč musí vyřešit dvě náhodně vybrané typové situace. V praktické a ústní části zkoušky musí být úspěšně vyřešeny obě typové situace.
 • Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.