Přihlášení do e-learningu


Strážný

Profesní kvalifikace Strážný je určena všem pracovníkům, kteří zajišťují činnost ostrahy majetku, osob a chráněných zájmů.

Od 1.srpna 2012 je každý bezpečnostní pracovník povinen splňovat odbornou působilost profesní kvalifikace Strážný, bez rozdílu typu pracovní smlouvy nebo pracovní pozice …

Proč je třeba prokazovat odbornou způsobilost např. osvědčením („certikfikátem“) o získání profesní kvalifikace Strážný?

Podle zákona č. 179/2006 Sb. v platném znění a následným upřesněním uvedeným v zákoně č. 155/2010 Sb. je od 1. srpna 2012 povinností každého pracovníka soukromé bezpečnostní služby, a také zaměstnanců dalších organizací, podniků a institucí, kteří vykonávají pracovní činnosti na pozicích strážný, recepční/vrátný splňovat odbornou způsobilost. Tato povinnost se týká každého pracovníka bez rozdílu typu pracovní smlouvy.

Činnost ostrahy majetku a osob je v České republice regulovaným povoláním, pro jeho provozování je potřebné živnostenské oprávnění koncesované živnosti „Ostraha majetku a osob“, dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, spadající do působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu. Uchazeči o koncesi (podnikatelé, kteří již předmětné živnosti provozují) musí splnit požadavky na odbornou způsobilost v souladu s přílohou č. 3 živnostenského zákona.

Podnikatel je povinen zajistit výkon těchto činností pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost stanovenou v příloze č. 5 živnostenského zákona.

Uchazeči, kteří řádně dosáhli níže uvedeného vzdělání, splňují odbornou způsobilost pro výkon profese strážný:

 • vysokoškolské vzdělání, nebo
 • vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládežea tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
 • profesní kvalifikace Strážný, 68-008-E, podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), nebo
 • doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Obsah přípravného kurzu ke zkoušce profesní kvalifikace Strážný

 • Poučení BOZP a PO,
 • Právní základy bezpečnostní činnosti Strážného
 • Kontrola osob a vozidel na vrátnicích,
 • Kontrolní činnost ve střeženém objektu,
 • Dozor v objektech a na veřejných prostranstvích,
 • Provádění ochrany a ostrahy majetku a osob, obsluhování technických
  bezp.systémů. Používání věcných bezpečnostních prostředků,
 • Provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a
  ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob,
 • Uplatnění zásad součinnosti se složkami integrovaného záchranného
  systému, zejména s PČR a vymezenými osobami,
 • Vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách.

Průběh zkoušky z profesní kvalifikace/odborné způsobilosti Strážný, 68-008-E

 • Seznámení s obsahem zkoušky
 • Poučení PO, BOZP
 • Písemný test trvající max. 45 minut (30 otázek, min. 24 správných odpovědí)
 • Ústní zkouška, ze dvou uchazečem náhodně vybraných typových situací (otázek)
 • Oznámení výsledku zkoušky