Přihlášení do e-learningu


Pracovník / pracovnice dohledového centra

Profesní kvalifikace Pracovník dohledového centra je kvalifikace určena pracovníkům, kteří zajišťují ochranu majetku, osob a oprávněných zájmů podle instrukcí v návaznosti na činnost organizačních celků, vyžadujících specifické znalosti a dovednosti.

Pracovní činnosti

 • Podíl na přípravě a realizaci režimových opatření určených k ochraně majetku, osob a oprávněných zájmů.
 • Předávání pokynů k zajišťování prvotních činností k odvrácení nebezpečí nebo zamezení škody včetně pokynů k zajišťování místa do příjezdu hasičů, policie apod.
 • Organizování pracovních činností dle pokynů a instrukcí.
 • Obsluha pultů centralizované ochrany, radiostanic, technických zařízení k ochraně majetku a osob.
 • Komunikace s klientem.
 • Obsluha mechanických a elektronických zabezpečovacích systémů.
 • Obsluha požárních a hasebních systémů.
 • Obsluha PC.
 • Vedení elektronické i písemné dokumentace o průběhu služby nebo bezpečnostní akce a o mimořádných událostech.

Obsah přípravného kurzu ke zkoušce profesní kvalifikace Pracovník dohledového centra

 • Obsluhování technických bezpečnostních systémů s orientací na přijímací zařízení a vyhodnocování signálů z bezpečnostních systémů
 • Uplatňování zásad součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému, zejména s Policií ČR a vymezenými osobami
 • Aplikování právních základů bezpečnostní činnosti se zaměřením na vyhodnocování signálů z bezpečnostních systémů a organizování zákroků na narušených objektech
 • Organizování činností směřujících k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob
 • Vedení dokumentace o provozu dohledového centra, o činnosti spojené s ostrahou, s kontrolami a s poskytovanými službami
 • Organizování činností a výjezdů zásahových jednotek se zaměřením na komunikaci a předávání informací při organizování zásahů na narušených objektech

Průběh zkoušky profesní kvalifikace/odborné způsobilosti Pracovník dohledového centra, 68-003-H

 • Autorizovaná osoba ověří doklady, které musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 • Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm, organizací zkoušky a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a dalšími omezeními. Autorizovaná osoba stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí, resp. smí používat.

 • Zkouška má formu písemné zkoušky a kombinace praktické a ústní zkoušky. Zkouška se skládá v českém jazyce.

 • Celkový počet otázek v testu musí být 30. K úspěšnému vykonání písemné části zkoušky je nutné odpovědět nejméně 80 %, to je 24 otázek testu správně. Úspěšné vykonání písemné zkoušky je podmínkou pro konání praktické a ústní části zkoušky.

 • Praktická a ústní část zkoušky je založena na řešení 4 kritérií/kompetencí. Uchazeč musí splnit všechna tato kritéria.

 • Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil.