Přihlášení do e-learningu


Strážný

Profesní kvalifikace Strážný je kvalifikace určená všem pracovníkům, kteří zajišťují činnost ostrahy majetku, osob a chráněných zájmů. Touto kvalifikací musí od 1 Srpna 2012 disponovat každý bezpečnostní pracovník, bez rozdílu na typu smlouvy, nebo vykonávané pozici …

Proč je potřeba mít osvědčení/certikfikát o získání profesní kvalifikace/odborné způsobilosti Strážný?

Podle zákona č. 179/2006 Sb. v platném znění a následným upřesněním uvedeným v zákoně č. 155/2010 Sb. je povinností od 1. srpna 2012 prokazovat se Osvědčením o získání profesní kvalifikace strážný pro každého zaměstnance soukromé bezpečnostní společnosti, a také pro zaměstnance dalších organizací, podniků a institucí, kteří budou vykonávat pracovní činnosti na pozicích strážný, detektivů koncipientů, recepční/vrátný. Tato povinnost se týká každého pracovníka bez rozdílu na typu pracovní smlouvy.

Činnost ostrahy majetku a osob je v České republice regulovaným povoláním, pro jehož provozování je potřebné živnostenské oprávnění pro koncesované živnosti „Ostraha majetku a osob“, dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, spadající do působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu. Uchazeči o koncesi (podnikatelé, kteří již předmětné živnosti provozují) musí splnit požadavky na odbornou způsobilost v souladu s přílohou č. 3 živnostenského zákona. Podnikatel musí rovněž zajistit, aby tyto činnosti vykonávaly pouze osoby (zaměstnanci) splňující podmínky odborné způsobilosti stanovené v příloze č. 5 živnostenského zákona.

Uchazeči, kteří splňují níže uvedené vzdělání disponují odbornou způsobilostí, která nahrazuje osvědčení o profesní kvalifikaci Strážný.

 • vysokoškolské vzdělání, nebo
 • vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládežea tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
 • profesní kvalifikace pro činnost strážný podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), nebo
 • doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

 

Obsah přípravného školení na zkoušku z profesní kvalifikace/odborné způsobilosti Strážný

 • Poučení BOZP a PO,
 • Právní základy bezpečnostní činnosti Strážného
 • Kontrola osob a vozidel na vrátnicích,
 • Kontrolní činnost ve střeženém objektu,
 • Dozor v objektech a na veřejných prostranstvích,
 • Provádění ochrany a ostrahy majetku a osob, obsluhování technických
  bezp.systémů. Používání věcných bezpečnostních prostředků,
 • Provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a
  ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob,
 • Uplatnění zásad součinnosti se složkami integrovaného záchranného
  systému, zejména s PČR a vymezenými osobami,
 • Vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách.

Průběh zkoušky z profesní kvalifikace/odborné způsobilosti Strážný

 • Seznámení s obsahem zkoušek
 • Poučení PO, BOZP
 • Písemný test trvající max. 45 minut (30 otázek, min. 24 správných odpovědí)
 • Ústní zkouška, ze dvou náhodně vylosovaných otázek
 • Oznámení výsledku