Přihlášení do e-learningu


Detektiv koncipient

Profesní kvalifikace Detektiv koncipient je určena pracovníkům spolupracujícím při pátrání po osobách a věcech a při odhalování skutečností svědčících o právním zájmu klienta.

Shromažďují informace o důkazech a spolupracují při zajišťování ochrany majetku a osob …

Proč je nutné prokazovat odbornou způsobilost např. osvědčením („certikfikátem“) o získání profesní kvalifikace Detektiv koncipient?

Podle zákona č. 179/2006 Sb. v platném znění a následným upřesněním uvedeným v zákoně č. 155/2010 Sb. je od 1. srpna 2012 povinností každého pracovníka soukromé bezpečnostní služby, a také zaměstnanců dalších organizací, podniků a institucí, kteří vykonávají pracovní činnosti detektivů koncipientů – služby soukromých detektivů splňovat odbornou způsobilost. Tato povinnost se týká každého pracovníka bez rozdílu typu pracovní smlouvy.

Činnost služby soukromého detektiva je v ČR regulovaným povoláním, pro jehož provozování je potřebné živnostenské oprávnění pro koncesované živnosti „Služby soukromých detektivů“, dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, spadající do působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu. Uchazeči o koncesi (podnikatelé, kteří již předmětné živnosti provozují) musí splnit požadavky na odbornou způsobilost v souladu s přílohou č. 3 živnostenského zákona.

Podnikatel je povinen zajistit výkon těchto činností pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost stanovenou v příloze č. 5 živnostenského zákona.

Obsah přípravného kurzu ke zkoušce profesní kvalifikace Detektiv koncipient

 • Orientace v základních právních normách a ustanoveních s důrazem na
  bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů
 • Připravenost k uplatnění základních forem a metod soukromé detektivní
  činnosti a k jejích praktickému naplňování
 • Ovládání zásad obsluhy základních prostředků a pomůcek soukromé
  detektivní činnosti
 • Dokumentování a vyhodnocování informací, jejích evidence a
  příprava k předání klientovi
 • Připravenost k využití informatiky (zdroje, principy zpracování informací apod.

Průběh zkoušky profesní kvalifikace/odborné způsobilosti Detektiv Koncipient, 68-009-M

 • Seznámení s obsahem zkoušek
 • Poučení PO, BOZP
 • Písemný test trvající max. 45 minut (30 otázek, min. 24 správných odpovědí)
 • Ústní zkouška, ze dvou uchazečem náhodně vybraných typových situací (otázek)
 • Oznámení výsledku zkoušky