Přihlášení do e-learningu


Vyjádření autorizujících orgánů ke konání zkoušek

Subject: Konání zkoušek z profesních kvalifikací – upřesnění

 

Vážení zástupci autorizujících orgánů,

zasílám vám zpřesňující informaci v souvislosti s postupným rozvolňováním krizových opatření v ČR a prosím, abyste v tomto smyslu odpovídali na dotazy autorizovaných osob.

Další vzdělávání, resp. konání zkoušek  z profesních kvalifikací, zakazuje usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření, které až na výjimky zakazuje volný pohyb osob a dále nařizuje omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru a pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou vyjmenovaných případů. Další vzdělávání ani profesní zkoušky obecně nejsou v harmonogramu rozvolňování opatření uvedeny, proto platí nadále zákaz těchto činností.

 

V rekvalifikačním vzdělávání lze pokračovat pouze za podmínky, že toto vzdělávání se koná ve firmách, tj. v místě objednatele – tedy zaměstnanci nemusejí  za tímto účelem nikam chodit/jezdit. Vzhledem k výraznému doporučení vlády využívat v maximální možné míře home office však doporučujeme tyto aktivity zrušit.  http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/vyjadreni-msmt-ke-konani-rekvalifikacnich-kurzu-v-obdobi.

Až do doby, než budou usnesením vlády ČR krizová opatření zrušena nebo zmírněna, nebo bude aktivitám z oblasti dalšího vzdělávání a zkoušek z profesních kvalifikací udělena výjimka, není možné konat zkoušky z profesních kvalifikací.  http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/konani-zkousek-z-profesnich-kvalifikaci-upresneni-covid-19

Situace je průběžně vyhodnocována, doporučujeme tedy sledovat web Úřadu vlády.

S pozdravem

Alice Třísková

Čtěte více

Konání zkoušek odborné způsobilosti

https://www.mvcr.cz/clanek/informace-o-autorizacich-podle-zakona-c-179-2006-sb-pro-profesni-kvalifikace-v-pusobnosti-ministerstva-vnitra.as ...

Zkoušky a kurzy dalšího vzdělávání včetně rekvalifikací od 11. 5. 2020

http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/zkousky-a-vzdelavani-v-rekvalifikacich-od-11-5-2020 ...

Ceny za fyzickou ostrahu v roce 2020

Ceny za fyzickou ostrahu v roce 2020