Přihlášení do e-learningu


REALIZACE REKVALIFIKAČNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A ZKOUŠEK OD 3. PROSINCE 2020

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 3. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod. povoluje konat vzdělávací akce (vč. rekvalifikačních) a zkoušky (např. z profesních kvalifikací dle zákona č. 179/2006 Sb.) s následujícími omezeními:

– nošení roušek,

– omezení počtu přítomných lidí – v jeden čas může být přítomno 10 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo 50 osob ve vnějších prostorech, a v případě, je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, mohou být ve vnitřních prostorech staveb dále přítomny nejvýše 3 osoby z řad veřejnosti,

– účastníci mezi sebou udržují rozestupy alespoň 2 metry,

– u jednoho stolu sedí nejvýše 4 účastníci,

– pokrmy a potraviny včetně nápojů konzumují pouze vsedě.

  Dále je vhodné zajistit:

– zvýšenou hygienu místností a chodeb, míst k sezení a stolů, pomůcek, nástrojů a materiálů včetně jejich dezinfekce,

– mít k dispozici nádobu s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,

– více větrat.

Organizace vzdělávacích kurzů a závěrečných zkoušek by měla minimalizovat rizika pro šíření epidemie, doporučujeme tedy vytvořit menší skupiny a plánovat harmonogram vzdělávacích kurzů a zkoušek tak, aby docházelo k minimálnímu kontaktu účastníků.

Do 31. 12. 2020 je možné nahradit presenční formu teoretické výuky dálkovou formou a to za dodržení následujících pravidel:

– akreditované vzdělávací zařízení zajistí zachování a dodržení rozsahu akreditovaného vzdělávacího programu, tj. schválené hodinové dotace, obsahových témat, lektorů, garanta a cílů programu;

– teoretickou část výuky je možné realizovat distanční formou vzdělávání, avšak synchronní formou (webináře, videokonference), která umožňuje současný přenos zvuku, obrazu, textu a dat mezi dvěma a více účastníky na libovolnou vzdálenost v reálném čase tak, aby byla zajištěna bezprostřední interakce a zpětná vazba všech účastníků kurzů, a to za dodržení podmínek pro realizaci webinářů a videokonferencí uvedenou ZDE; distanční podobu vzdělávání je možno realizovat také asynchronní formou pomocí LMS systému, případně kombinací obou forem;

– Praktická část výuky nebo praxe musí vždy probíhat klasickou prezenční formou, tedy za osobní přítomnosti účastníků kurzu i lektorů v tomtéž okamžiku a na tomtéž místě a vždy je třeba ji realizovat před závěrečnými zkouškami.

 Závěrečné zkoušky, včetně závěrečných zkoušek z profesních kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, vždy vyžadují osobní přítomnost všech zúčastněných osob (tedy všech členů zkušební komise i uchazeče) a lze je realizovat pouze prezenční formou (za dodržení krizových opatření viz výše).

Umožnění nahrazení presenční výuky dálkovou formou vzdělávání se nevztahuje na rekvalifikace zabezpečované Úřadem práce České republiky podle ustanovení § 109 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů – tyto kurzy je třeba řešit přímo s příslušným úřadem práce.

Čtěte více

ZKOUŠKY Z PROFESNÍCH KVALIFIKACÍ DLE ZÁKONA Č. 179/2006 SB. OD 23. 11. 2020

https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/zkousky-z-profesnich-kvalifikaci-dle-zakona-c-179-2006-sb-od ...

Zákaz konání zkoušek profesních kvalifikací

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnos ...

REALIZACE REKVALIFIKAČNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A ZKOUŠEK OD 26. 4. 2021

 26. 4. 2021: REALIZACE REKVALIFIKAČNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A ZKOUŠEK, MŠMT ČR (msmt.cz) ...

REALIZACE REKVALIFIKAČNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A ZKOUŠEK OD 27. 3. 2021

https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/29-3-2021-realizace-rekvalifikacnich-a-vzdelavacich-kurzu-a ...

Cena ostrahy 2021

http://www.profesnikvalifikacestrazny.cz/wp-content/uploads/2021/02/CKBS-Cena-ostrahy-2021.pdf ...